Psychoterapie

doprovázená pouť v kombinaci s psychoterapií umožní hlubokou práci na sobě

Psychoterapie

Při své práci používám také psychoterapii. Nejvíce se mi osvědčil přístup modelu růstu od Virginie Satirové. V tomto terapeutickém modelu jsem nyní také frekventantem (Movisa 6), výcvik probíhá pod vedením Milady Radosové, Šárky Palečkové a Lenky Ságnerové, vše pod hlavičkou institutu Virginie Satirové. Tento terapeutický model je nejvíce v souladu s tím jak vnímám svět a je podle mně také velmi silným nástrojem změny a cesty k sebelásce. Při své práci si půjčuji i z ostatních směrů či zdrojů pokud to situace žádá. Pracuji tak, aby z toho měl klient potřebný transformační užitek.

Model růstu Virginie Satirové

Velkou výhodu tohoto přístupu vidím v tom, že se nezaměřuje na to, co v životě nefunguje, ale právě na to, co v životě funguje. Je postaven na pozitivním vnímání a otevřeném přijímajícím postoji. Je to něco, co satiriánský terapeut (dále ST) umí a také to ve svém životě praktikuje. Velmi často se totiž stává, že klient vyrůstá v prostředí, kde se mu nedostávalo ocenění, pozornosti, lásky a má negativní obraz o sobě a o světě (ne vždycky je tomu tak).

ST z mého úhlu pohledu, doprovází klienta na jeho cestě k sebepoznání a sebepřijetí. Pracuje hojně se sebeúctou a pomáhá mu vidět jeho vlastní zdroje, které bývají schovány pod nánosy zranění či starých pravidel a přesvědčení o sobě a o realitě. To jsou také další důležité oblasti, kterým se ST při práci s klientem věnuje. Staré pravidla a přesvědčení, které většinou klientovi na jeho cestě škodí, pomáhá ST transformovat a proměnit na nové, pozitivní.

V průběhu práce se tedy pojmenují oblasti, kde cítí klient „problém“, hlavní zaměření je však na proces transformace a na ty dobré části a vlastnosti, které jsou v každém z nás. Je to tak trochu proces vyzdvihování potopených částí o kterých člověk mnohdy ani neví. Na konci terapeutické práce člověk vidí ty poklady sám, dokáže si sám sebe vážit a ocenit se. Jeho nálada a štěstí už není tak závislé na druhých. Je to cesta k zodpovědnému životu plnému sebeúcty a radosti ze sebe. Je to cesta sebepoznání, klient poznává své automatické reakce ve stresových „copingových“ situacích. Poznává pozici, ve které se většinou nachází a toto uvědomění spojené s celkovou práci ST doprovází klienta ke kongruentnímu postoji, ve kterém je člověk schopen jednat v souladu se sebou.